วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ตลาดน้ำบ้านพรุ ถนนคนเดินพรุค้างค้าว

10372012_1123998590964052_3270042929609935589_n

ตลาดน้ำบ้านพรุ?(พรุค้างคาว)?อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในอดีตมีสภาพเป็นหนองน้ำ มีน้ำขังตลอดปี มีถนนรอบบริเวณที่เป็นหนองน้ำ มีป่าละเมาะเล็กน้อย บริเวณรอบนอกเป็น สวนยางของราษฎร พื้นที่ว่างรอบ ๆ หนองน้ำมีการปลูกป่าทดแทนป่าเดิม ได้แก่ กระถินเทพา กระถินณรงค์ และต้นตาล ลักษณะอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดปี มีทัศนียภาพสวยงาม มีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่? จำนวนมาก ได้แก่ นกยางทุกชนิด นกเขาดิน นกกระเต็น นกแขวก นกกระสาแดง เป็นต้น โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำในอดีตมีจำนวนนับเป็นพันตัว

พรุค้างคาว เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่ใกล้ตัวเมืองหาดใหญ่???? ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว การศึกษา การคมนาคม มีถนนกาญจนวนิช เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมจากหาดใหญ่สู่ด่านชายแดนอำเภอสะเดา (ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนมาเลเซียประมาณ 40 กิโลเมตร) มีพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ปัจจุบันมีส่วนราชการเข้ามาใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ 1)โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 พื้นที่ประมาณ 71 ไร่ 2) สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว พื้นที่ประมาณ 79 ไร่? 3)สวนสาธารณะพรุค้างคาว เทศบาลเมืองบ้านพรุ พื้นที่ประมาณ 300 ไร่เศษ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้พัฒนาพรุค้าวคาวให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ขุดเป็นเกาะ 8 เกาะ ก่อสร้างถนนรอบพรุค้างคาว ก่อสร้างศาลากลางน้ำ ก่อสร้างห่อชมนก ทางเดินเท้า สนามเด็กเล่น เรือนเพาะชำ อาคารเก็บพัสดุงานสวนสาธารณะติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ

ปัจจุบันสวนสาธารณะพรุค้างคาวมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ คือ ปรับปรุงให้เกิดเป็นตลาดน้ำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาส เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าทั่วไปในส่วนของผู้สนใจ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกิจกรรม ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยปรับปรุงพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ เช่น เวทีการแสดง อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านค้า ท่าน้ำ เรือจำหน่ายสินค้า ซุ้มจำหน่ายอาหาร ซุ้มรับประทานอาหาร หอโรยตัว ท่าน้ำเทียบเรือ ล่องเรือชมธรรมชาติ สนามยิงธนู กิจกรรมสไตล์แอดเวนเจอร์ และลานกิจกรรม เป็นต้น

นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาเมืองบ้านพรุ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า ?บ้านพรุเมืองที่อยู่อาศัย ที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง? ซึ่งในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลาดน้ำบ้านพรุจะสามารถตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุได้ เนื่องจากทำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีปอดขนาดใหญ่ให้กับประชาชน

ในปี 2558 ทางภาครัฐได้กระตุ้นให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น เทศบาลเมืองบ้านพรุมีถนนกาญจนวนิชตัดผ่านจากอำเภอหาดใหญ่ไปถึงประเทศมาเลเซีย ถือเป็นประตูสู่อาเซียนชั้นใน ซึ่งบริเวณสวนสาธารณะพรุค้างคาวจะสามารถปรับปรุงให้เกิดเป็นตลาดน้ำบ้านพรุ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา และเป็นสถานที่สร้างโอกาส สร้างรายได้ เผยแพร่วัฒนธรรม และสร้างชื่อเสียงให้กับคนบ้านพรุสู่สายตาประชาคมอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ประชาชนในระดับชุมชนที่สามารถรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในระดับเศรษฐกิจชุมชน ก็จะสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในสวนสาธารณะพรุค้างคาวถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกช่องทางหนึ่ง
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงมีมติร่วมกันให้พัฒนาตลาดน้ำบ้านพรุขึ้นบริเวณสวนสาธารณะพรุค้างคาว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และตลาดน้ำบ้านพรุ เป็นตลาดกลางของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปตลอดจนชาวต่างชาติ
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน
4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีแหล่งจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง
5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้จากการค้า การบริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ
6. เพื่อให้มีพรุค้างคาวเป็นปอดขนาดใหญ่ให้กับประชาชนในพื้นที่และทำให้เกิดสิ่งแวดล้อม ที่ดีและมีความยั่งยืน